dr Olga Komorowska

O mnie

Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Zarządzania, Katedra Statystyki

Z działalnością naukowo-dydaktyczną jestem związana od września 2009 roku.

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałam w czerwcu 2012 r.:

Moje zainteresowania naukowe dotyczą sytuacji społeczno-ekonomicznej osób i gospodarstw domowych będących w trudnej sytuacji życiowej - przede wszystkim:

 • rodzin wychowujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością,
 • rodzin opiekujących się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością,
 • osób samotnie wychowujących dzieci,
 • rodzin wielodzietnych,
 • osób bezrobotnych.

Prowadzę zajęcia z:

 • statystyki opisowej i ekonomicznej
 • technik badań sondażowych
 • statystyki matematycznej
 • wnioskowania statystycznego
 • ubezpieczeń

Seminarium licencjackie:

Dla seminarzystów, którzy chcieliby w swojej pracy licencjackiej zastosować metody statystyczne do bliższego poznania następujących zagadnień:

 • Dochód i konsumpcja w gospodarstwach domowych
 • Poziom życia rodzin w Polsce na tle innych krajów UE
 • Ubóstwo i nierówności – pomiar, analiza, interpretacja
 • Wykluczenie społeczne i inne rodzaje wykluczenia
 • Rynek pracy i gospodarowanie zasobami pracy

Przykładowe tytuły prac licencjackich:

 • Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach …
 • Uwarunkowania wielkości i struktury wydatków konsumpcyjnych polskich gospodarstw domowych w okresie spowolnienia gospodarczego
 • Zmiana warunków życia gospodarstw domowych – statystyczna analiza dynamiczna
 • Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rodzin wielodzietnych.
 • Migracje w Polsce w latach 2004-2014
 • Analiza porównawcza rynków pracy w województwach w Polsce
 • Determinanty przestrzennego zróżnicowania stóp bezrobocia w województwie pomorskim
 • Profilowanie bezrobotnych z wykorzystaniem metod statystycznych i ekonometrycznych
 • Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza

Czas wolny:

Prowadzę bloga www.olgakomorowska.pl

Wspieram Fundację Wspierania Rozwoju Ja też w działaniach na rzecz młodzieży i osób dorosłych z zespołem Downa a także ich rodziców. 

Bawię się z moim psem - psem, który znalazł swój dom (Dario jest adoptowanym pudlem królewskim).

Lubię grać w gry planszowe (przede wszystkim Osadnicy z Catanu, Monopol, Potwory w Tokio, Zakazana Wyspa, Rój).

Uwielbiam czytać książki i jeździć na rowerze.